注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

南岭笛声

博主在此欢迎您的光临,请……

 
 
 

日志

 
 
关于我

走过了酷暑严寒,走过了崎岖蜿蜒,来到了春风吹拂的山坡上,一阵风雨之后,远处传来了牧笛声声,它是那样的悠扬,那样的撩人向往……

网易考拉推荐

【转载】《中华字经》注音版【收藏】  

2013-10-22 08:48:54|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 


zhōnɡ huá zì jīnɡ
中 华 字 经

郭宝华教授编著韵文

dì yī bù fēn
第 一 部 分


qián kūn yǒu xù yǔ zhòu wú jiānɡ xīnɡ chén mì bù dǒu bǐng zhi hánɡ
乾 坤 有 序 , 宇 宙 无 疆 , 星 辰 密 布 , 斗 柄 指 航 。
zhòu bái yè hēi rì mínɡ yuè liànɡ fēnɡ chí xuě wǔ diàn shǎn léi xiǎnɡ
昼 白 夜 黑 , 日 明 月 亮 , 风 驰 雪 舞 , 电 闪 雷 响 。
yún ténɡ zhì yǔ lù jié chén shuānɡ hónɡ ní xiá huī wù chén báo jiànɡ
云 腾 致 雨 , 露 结 晨 霜 , 虹 霓 霞 辉 , 雾 沉 雹 降 。
chūn shēnɡ xià chánɡ qiū shōu dōnɡ cánɡ shí lìnɡ yīnɡ hòu hán lái shǔ wǎnɡ
春 生 夏 长 , 秋 收 冬 藏 , 时 令 应 候 , 寒 来 暑 往 。
yuǎn ɡǔ hónɡ huānɡ hǎi tián cānɡ sānɡ lù dì piāo yí bǎn kuài pènɡ zhuànɡ
远 古 洪 荒 , 海 田 沧 桑 , 陆 地 漂 移 , 板 块 碰 撞 。
shān yuè wēi é hú bó dànɡ yànɡ zhí bèi kuànɡ yě dǎo sā wānɡ yánɡ
山 岳 巍 峨 , 湖 泊 荡 漾 , 植 被 旷 野 , 岛 撒 汪 洋 。
bīnɡ chuān dònɡ tǔ shā mò wò rǎnɡ mù fēnɡ shù sēn yán duō tān ɡuǎnɡ
冰 川 冻 土 , 沙 漠 沃 壤 , 木 丰 树 森 , 岩 多 滩 广 。
niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiánɡ jìnɡ tai hé xié wù zhǒnɡ ān xiánɡ
鸟 飞 兽 走 , 鳞 潜 羽 翔 , 境 态 和 谐 , 物 种 安 详 。
xínɡ fēn shànɡ xià dào hé yīn yánɡ yōu ming yao miǎo tiān tǐ zhù zhānɡ
形 分 上 下 , 道 合 阴 阳 , 幽 冥 杳 渺 , 天 体 著 彰 。
nínɡ qì wéi jīnɡ jù nénɡ yǐ chǎnɡ suō nónɡ ér zhì jī wēi xiǎn liànɡ
凝 气 为 精 , 聚 能 以 场 , 缩 浓 而 质 , 积 微 显 量 。
huà jù huàn xū huǎnɡ hu chénɡ xiànɡ qiánɡ ɡù línɡ ruò róu yì zhì ɡānɡ
化 巨 幻 虚 , 恍 惚 成 象 , 强 固 凌 弱 , 柔 亦 制 刚 。
zhōnɡ jí bì fǎn cún xīnɡ qū wánɡ sè kōnɡ lún huí dònɡ jìnɡ hénɡ chánɡ
终 极 必 反 , 存 兴 趋 亡 , 色 空 轮 回 , 动 静 恒 常 。
wéi shí zhònɡ mínɡ yī lǐ wàn fānɡ fù mǔ diē niánɡ méi chǐ nán wànɡ
唯 实 众 名 , 一 理 万 方 , 父 母 爹 娘 , 没 齿 难 忘 。
xiōng di jie mèi wēi kùn zhù bānɡ ɡū yí shū jiù qīn qi hu fǎnɡ
兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 帮 , 姑 姨 叔 舅 , 亲 戚 互 访 。
zhí nán ɡuī shǎo bǔ yù zhuó zhuànɡ fū qī xiānɡ jìnɡ mènɡ yì zāo kānɡ
侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 , 夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠 。
ɡé wū lín shě yù shì qiān liànɡ bó ɡōnɡ yu pó cí xiào shàn yǎnɡ
隔 屋 邻 舍 , 遇 事 谦 谅 , 伯 公 妪 婆 , 慈 孝 赡 养 。
zūn pénɡ lǐ yǒu rén yì jūn lánɡ yán huánɡ èr dì yáo shùn shà ràng
尊 朋 礼 友 , 仁 义 君 郎 , 炎 黄 二 帝 , 尧 舜 禅 让 。
yǔ qǐ shì xí miè jie shānɡ tānɡ zhōu wǔ fá zhou hòu liè ɡè bānɡ
禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 , 周 武 伐 纣 , 侯 列 各 邦 。
qín huánɡ jí quán hàn liú chǔ xiànɡ dǐnɡ lì ɡē jù luàn jìn bā wánɡ
秦 皇 集 权 , 汉 刘 楚 项 , 鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王 。
nán běi duì zhì fǔ xiǔ suí yang zhēn ɡuān zhènɡ yào wǔ dài xù tánɡ
南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 , 贞 观 政 要 , 五 代 续 唐 。
chén qiáo bīnɡ biàn chǐ rǔ jìnɡ kānɡ yē lǜ wán yán yuán jiàn sònɡ jiānɡ
陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 , 耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵 。
zhōnɡ lí tai zǔ chónɡ zhen diào sànɡ qīnɡ jūn rù ɡuān dà chén zhù cánɡ
钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 , 清 军 入 关 , 大 臣 驻 藏 。
fěn suì pàn zhuó lí yù shè jiānɡ tái wān fù ɡuī shǒu wèi biān fánɡ
粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 , 台 湾 复 归 , 守 卫 边 防 。
yā piàn zhàn zhēnɡ yīnɡ zhàn xiānɡ ɡǎnɡ wù xū wéi xīn shè huì ɡǎi liánɡ
鸦 片 战 争 , 英 占 香 港 , 戊 戌 维 新 , 社 会 改 良 。
xīn hài ɡé mìnɡ sūn wén sī xiǎnɡ lián ménɡ kànɡ wo ɡuó ɡònɡ liǎnɡ dǎnɡ
辛 亥 革 命 , 孙 文 思 想 , 联 盟 抗 倭 , 国 共 两 党 。
dìnɡ dōu jīnɡ shī rén mín jiě fànɡ zhū zǐ bǎi jiā kǒnɡ mènɡ lǎo zhuānɡ
定 都 京 师 , 人 民 解 放 , 诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄 。
biǎn què línɡ yī lǔ bān qiǎo jiànɡ luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shānɡ
扁 鹊 灵 医 , 鲁 班 巧 匠 , 罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤 。
cài lún bì shēnɡ jiàn zhēn xuán zang yì jīnɡ lùn yǔ shǐ jì dá chànɡ
蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 , 易 经 论 语 , 史 记 达 畅 。
hé tú luò shū suàn shù jiǔ zhānɡ xī sān hónɡ shuǐ liáo rú pínɡ xiānɡ
河 图 洛 书 , 算 术 九 章 , 西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢 。
shī cí qǔ fù xì jù shuō chànɡ pí pa qin sè luó cha keng qiang
诗 词 曲 赋 , 戏 剧 说 唱 , 琵 琶 琴 瑟 , 锣 镲 铿 锵 。
sheng xiao wū yè wò dí yōu yánɡ zheng yīn bēn fèn suo nà ɡāo kànɡ
笙 箫 呜 咽 , 卧 笛 悠 扬 , 筝 音 奔 奋 , 唢 呐 高 亢 。
jīnɡ hào kuānɡ lú dǒnɡ yuán xiao xiānɡ mǐ fú xie yì bēi hónɡ jùn ánɡ
荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 , 米 芾 写 意 , 悲 鸿 骏 昂 。
bǐ mò zhǐ yàn bian mei ying bǎnɡ kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuánɡ
笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 , 楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。
dūn huánɡ shí kū chánɡ chénɡ wěi qiánɡ qīnɡ tónɡ jiǎ ɡǔ lǚ yī shā shanɡ
敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 , 青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳 。
hǔ fú yuè jiàn táo mǎ yong zànɡ cǎi cí bǎo wènɡ sī chóu tā xiānɡ
虎 符 越 剑 , 陶 马 俑 葬 , 彩 瓷 宝 瓮 , 丝 绸 他 乡 。
fán ěr sài ɡōnɡ jīn zì tǎ zhuànɡ tai jī línɡ mù bǐ dé jiào tánɡ
凡 尔 赛 宫 , 金 字 塔 状 , 泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂 。
zì yóu nǚ shén xī là sù xiànɡ zuì hòu wǎn cān chuànɡ zào yà dānɡ
自 由 女 神 , 希 腊 塑 像 , 最 后 晚 餐 , 创 造 亚 当 。
tínɡ xie lóu ɡé sì miào diàn lánɡ pénɡ mén bi hù zhànɡ shì lǜ chuānɡ
亭 榭 楼 阁 , 寺 庙 殿 廊 , 蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗 。
fǔ dì bié shù huà dònɡ diāo liánɡ tínɡ yuàn tà bù yǐnɡ pínɡ mù zhànɡ
府 弟 别 墅 , 画 栋 雕 梁 , 庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。
chénɡ chén zǎo jǐnɡ lí ba zhu zhuānɡ xián duò fú kào pínɡ lán tiào wànɡ
承 尘 藻 井 , 篱 笆 柱 桩 , 舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望 。
xuán yá qiào bì fēnɡ luán dié zhang quán pēn lan zhào tuān jí bào dang
悬 崖 峭 壁 , 峰 峦 叠 嶂 , 泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕 。
xiá ɡōu tán yuān xī jiàn liú tǎnɡ shi qú yàn bà zhǎo zé ní tánɡ
峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 , 池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘 。
xuan wō dài bō jiāo yǔ lián jiānɡ xiōnɡ yǒnɡ pénɡ pai jīnɡ tāo hài lànɡ
漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 , 汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪 。
zāi lào yì xiè xùn cháo fú zhǎnɡ cānɡ sōnɡ shòu bǎi chuí liǔ máo yánɡ
灾 涝 溢 泻 , 汛 潮 浮 涨 , 苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨 。
bā jiāo pú shàn bān zhú mie kuānɡ huái chūn yú hua shān ɡuì rong zhānɡ
芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 篾 筐 , 槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,
zhāi fei jǐn bì shān yuàn bīn pánɡ pínɡ pǔ lái yīn fēi kuī wù fānɡ
斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 , 坪 埔 莱 茵 , 菲 窥 坞 坊 。
qiánɡ wei pian xian pú hé wèi mánɡ yùn dì jiá xīn bei lěi lín lánɡ
蔷 薇 翩 跹 , 莆 菏 蔚 茫 , 蕴 蒂 荚 芯 , 蓓 蕾 琳 琅 。
qí huā yì huì yàn lì rónɡ yānɡ lán hé jú méi sì jì fēn fānɡ
奇 花 异 卉 , 艳 丽 荣 秧 , 兰 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳 。
dù juān qì xuè fu rónɡ jí xiánɡ mo lì fu yù méi gui ci mánɡ
杜 鹃 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 , 茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒 。
ɡuā ɡuǒ shū cài cōnɡ suàn jiǔ jiānɡ hui jiāo qín kuí pí jiè là jiànɡ
瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 , 茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 酱 。
yun tái yù sǔn hú lu piao ránɡ fān qié mó gu rǔ dàn chún niànɡ
芸 苔 芋 笋 , 葫 芦 瓢 瓤 , 番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 酿 。
diǎn yán shí cù cuì bo tián tánɡ zhēn xiu zhǐ ɡān yao zhuan ɡāo liánɡ
碘 盐 食 醋 , 脆 卜 甜 糖 , 珍 馐 旨 甘 , 肴 馔 膏 粱 。
pú tao mei jiǔ yù yè qiónɡ jiānɡ kā fēi yì zhì ming chá shùn chánɡ
葡 萄 美 酒 , 玉 液 琼 浆 , 咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠 。
táo lǐ xìnɡ shì zhī xiān wèi shuǎnɡ yē you chénɡ jú kě yǐn pǐn chánɡ
桃 李 杏 柿 , 汁 鲜 味 爽 , 椰 柚 橙 桔 , 渴 饮 品 尝 。
bō luó ɡān ju gan lan bīng lang lí zǎo pínɡ cha lì lì liú tánɡ
菠 萝 柑 橘 , 橄 榄 槟 榔 , 梨 枣 苹 楂 , 荔 栗 榴 棠 。
ke dou bǎi wěi há ma gu nánɡ diào ěr qiu yin rú chónɡ mǎ huang
蝌 蚪 摆 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 , 钓 饵 蚯 蚓 , 蠕 虫 蚂 蟥 。
ying wu xué shé mì fēnɡ chuān mánɡ bian fu qī dònɡ wú tónɡ yǐn huánɡ
鹦 鹉 学 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 , 蝙 蝠 栖 洞 , 梧 桐 引 凰 。
zhī zhū qiān bǔ mínɡ ling zhù liánɡ qing ting zhèn chì jiu pénɡ zhānɡ bǎnɡ
蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 , 蜻 蜓 振 翅 , 鸠 鹏 张 膀 。
ōu ying yàn què hú dié yuān yānɡ lǐ ji nian jīnɡ wā bànɡ luó pang
鸥 莺 燕 雀 , 蝴 蝶 鸳 鸯 , 鲤 鲫 鲇 鲸 , 蛙 蚌 螺 螃 。
yá é chán yǒnɡ ɡuī luǎn yì huánɡ wén yínɡ shǔ yǐ shé xiē shan mang
蚜 蛾 蝉 蛹 , 龟 卵 翼 蝗 , 蚊 蝇 鼠 蚁 , 蛇 蝎 鳝 蟒 。
wu gong dú xiàn xi shuai dēnɡ chuǎnɡ lù bèi hú lí xiónɡ bào chái lánɡ
蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闯 , 鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼 。
yuán tí hóu zī tuó fū tǎ tǎnɡ chú xīnɡ pān shāo cí mǔ nì ɡānɡ
猿 啼 猴 吱 , 鸵 孵 獭 躺 , 雏 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 冈 。
shā zhōu luò tuó xùn jié línɡ yánɡ
砂 舟 骆 驼 , 迅 捷 羚 羊 。

 
dì èr bù fēn


     第 二 部 分 :


zhōnɡ huá chū fán shuì shī jiàn xǐnɡ jiǔ jiǔ jì mò qiān nián shǐ línɡ
中 华 初 繁 , 睡 狮 渐 醒 , 玖 久 纪 末 , 千 年 始 零 。
hónɡ yè chānɡ shènɡ miào cè dì yínɡ zuǒ yòu jiān ɡù zǒnɡ lǎn tǒnɡ lǐnɡ
宏 业 昌 盛 , 妙 策 递 迎 , 左 右 兼 顾 , 总 揽 统 领 。
nèi qǔ wěn jìn wai jiāo zhì tónɡ jiē tī ɡuò dù qiè jì hen měnɡ
内 取 稳 进 , 外 交 志 同 , 阶 梯 过 度 , 切 忌 狠 猛 。
liù zéi qī hài jiān shì shěn tīnɡ jiè tān xū xiào jiàn yuē yí xínɡ
六 贼 七 害 , 监 视 审 听 , 戒 贪 须 效 , 践 约 宜 行 。
biǎn è bāo jì shǎnɡ quàn fá chénɡ cāo rèn zhí fǔ sāi juan jiù yínɡ
贬 恶 褒 绩 , 赏 劝 罚 惩 , 操 刃 执 斧 , 塞 涓 救 荧 。
shì rú tū qǐ chōu xīn xī pínɡ tú fénɡ xiǎn zhào xiāo yá yú ménɡ
势 如 突 起 , 抽 薪 熄 平 , 途 逢 险 兆 , 消 芽 于 萌 。
diào xī zhǐ fēn ɡuì zài yònɡ hénɡ yī fǎ móu zhì ɡuān lì jiē zhènɡ
调 息 止 纷 , 贵 在 用 衡 , 依 法 谋 治 , 官 吏 皆 正 。
tuī xián jiàn cái dǔ mào biàn rónɡ chún pǔ kuān hòu xiá liè jìn zhōnɡ
推 贤 荐 材 , 睹 貌 辨 容 , 纯 朴 宽 厚 , 侠 烈 尽 忠 。
ɡěnɡ zhí sù yí jīn huái tǎn chénɡ chan mèi jiǎo huá jī mǐn huì yǐnɡ
耿 直 肃 仪 , 襟 怀 袒 诚 , 谄 媚 狡 猾 , 机 敏 慧 颖 。
xiè dài lǎn duò zhuō bèn lù yōnɡ yú mèi hú tu piān cái zhì cōnɡ
懈 怠 懒 惰 , 拙 笨 碌 庸 , 愚 昧 糊 涂 , 偏 才 至 聪 。
xiū sè jū shù jié jiàn hàn xiónɡ ɡōnɡ jǐn wèi jù jiān mò chí zhònɡ
羞 涩 拘 束 , 杰 健 悍 雄 , 恭 谨 畏 惧 , 缄 默 持 重 。
jiāo shē ào màn qiè nuò huánɡ kǒnɡ chāo yì dú jū tián dàn yún nínɡ
骄 奢 傲 慢 , 怯 懦 惶 恐 , 超 逸 独 居 , 恬 淡 匀 宁 。
cāi yí ɡuǐ mì wēi yán yì yǒnɡ bì bó qián chāo rǎnɡ duó qí zōnɡ
猜 疑 诡 秘 , 威 严 毅 勇 , 币 帛 钱 钞 , 攘 夺 其 宗 。
qǐ cái pàn lì jià zhí jūn děnɡ wù ɡōnɡ kāi chǎnɡ zēnɡ fù jiǎn qiónɡ
企 财 盼 利 , 价 值 均 等 , 务 工 开 厂 , 增 富 减 穷 。
zī chǎn lèi jì shuì lǜ jiā chénɡ yín háng dai kuǎn chǔ xù bèi chǒnɡ
资 产 累 计 , 税 率 加 乘 , 银 行 贷 款 , 储 蓄 倍 宠 。
dǐ yā chāi jiè xún lì bù tínɡ gōng jǐ xu qiú shì huò chōnɡ yínɡ
抵 押 拆 借 , 循 例 不 停 , 供 给 需 求 , 市 货 充 盈 。
xiāo shòu mǎi mai kuī chà yú shènɡ zhai quàn ɡǔ piào bó dǔ shū yínɡ
销 售 买 卖 , 亏 差 余 剩 , 债 券 股 票 , 博 赌 输 赢 。
wén zuàn suī xǐ diē péi dian fēnɡ xiū xián tuì yōu huàn lǜ shòu xiao
闻 赚 虽 喜 , 跌 赔 癫 疯 , 休 闲 退 优 , 涣 虑 受 逍 。
jù bīn shū kè yōu xiè huān zhāo bǎ zhǎn jiǎnɡ qù yǐ chuánɡ dú xiǎo
拒 宾 疏 客 , 忧 谢 欢 招 , 把 盏 讲 趣 , 倚 床 读 晓 。
yóu jǐnɡ fá dù jì jué xuān xiāo mào ɡuàn bì zhī mǎnɡ yuán chū tiáo
游 景 筏 渡 , 迹 绝 喧 嚣 , 茂 冠 蔽 枝 , 莽 园 出 条 。
bì lǐnɡ dī cuì luò yè piāo yáo xīn chénɡ chè tòu yǎ yuè qù zào
碧 岭 滴 翠 , 落 叶 飘 摇 , 心 澄 彻 透 , 雅 悦 去 燥 。
huī háo yì jiù jiā jù shū le qī zhū xiānɡ mou xiù méi xié wān
挥 毫 绎 就 , 佳 句 抒 了 , 漆 珠 镶 眸 , 秀 眉 斜 弯 。
yīnɡ kǒu hán xiào zhī yǐn xiàn áo bí dān qiào zhuì ěr shuānɡ huán
樱 口 含 笑 , 脂 (厌面)隐 现 , 敖 鼻 单 翘 , 坠 耳 双 环 。
shū é dàn sāi lónɡ jīnɡ fènɡ yǎn qiàn shǒu ou bì ruǎn jǐnɡ xuē jiān
舒 额 弹 腮 , 龙 睛 凤 眼 , 纤 手 藕 臂 , 软 颈 削 肩 。
wū fā bǐ tún sū xiōnɡ yāo jiān xiū tuǐ fù qū ɡōnɡ jiǎo ting zhàn
乌 发 比 臀 , 酥 胸 腰 间 , 修 腿 负 躯 , 弓 脚 婷 站 。
mu yù jié shēn shū zhuānɡ qiáo bàn báo dai qīnɡ shī jing yào jiǎo lián
沐 浴 洁 身 , 梳 妆 乔 扮 , 薄 黛 轻 施 , 靓 耀 矫 莲 。
fú jǐn shì pèi bin ling xiù duàn zàn tàn chēnɡ sònɡ wǎn ruò é xiān
服 锦 饰 佩 , 缤 绫 绣 缎 , 赞 叹 称 颂 , 宛 若 娥 仙 。
ē mí tuo fó jué wù rónɡ yuán sēnɡ ní jì mò pú sà xiànɡ shàn
阿 弥 陀 佛 , 觉 悟 融 圆 , 僧 尼 寂 寞 , 菩 萨 向 善 。
qínɡ tóu xì yīn yù jìnɡ jiàn yuán zhuǎn shí mí xìnɡ kǔ lè nǎo fán
情 投 系 姻 , 欲 净 见 缘 , 转 识 迷 性 , 苦 乐 恼 烦 。
shènɡ dàn jī dū yuán zuì shú hái mù dì bian zhènɡ cái pàn xié duān
圣 诞 基 督 , 原 罪 赎 还 , 目 的 辩 证 , 裁 判 邪 端 。
cháo jin ɡuì bài xiān zhī zhù chuán wǒ zhǔ bǎo yòu hǎo wá ā dān
朝 觐 跪 拜 , 先 知 注 传 , 我 主 保 佑 , 好 娃 阿 丹 。
ɡé lín tónɡ huà yī suǒ yù yán shā wēnɡ tuō shì fú mó tàn àn
格 林 童 话 , 伊 索 寓 言 , 莎 翁 托 氏 , 福 摩 探 案 。
dàn dīnɡ ɡē dé jia qiū shí tán péi ɡēn niú dùn ài yīn sī tǎn
但 丁 哥 德 , 伽 丘 十 谈 , 培 根 牛 顿 , 爱 因 斯 坦 。
shì ɡuǎn yīnɡ ér kè lónɡ yí chuán xì bāo sù lěnɡ tuō yǎnɡ hé suān
试 管 婴 儿 , 克 隆 遗 传 , 细 胞 速 冷 , 脱 氧 核 酸 。
mài chōnɡ shù mǎ jǐ hé ɡuī fàn wǎnɡ luò tōnɡ xùn chénɡ kònɡ yáo ɡǎn
脉 冲 数 码 , 几 何 规 范 , 网 络 通 讯 , 程 控 遥 感 。
qū zhú jiàn tǐnɡ zhōu jì dǎo dàn jī ɡuānɡ fú shè kǔn bǎnɡ huǒ jiàn
驱 逐 舰 艇 , 洲 际 导 弹 , 激 光 辐 射 , 捆 绑 火 箭 。
shēnɡ nà cè jù pín yóu wū rǎn diǎn xiàn miàn duàn qiú hú cè xián
声 纳 测 距 , 贫 铀 污 染 , 点 线 面 段 , 球 弧 侧 弦 。
línɡ zhuī lénɡ jiǎo tū āo dǐnɡ jiān shù piě na shé dǒu ɡǒnɡ tuǒ quān
菱 锥 棱 角 , 凸 凹 顶 尖 , 竖 撇 捺 折 , 陡 拱 椭 圈 。
ào yùn jìnɡ jì táo tai shāi xuǎn kuà yuè duǎn pǎo bènɡ tiào chēnɡ ɡān
奥 运 竞 技 , 淘 汰 筛 选 , 跨 跃 短 跑 , 蹦 跳 撑 竿 。
tiě bǐnɡ biāo qiānɡ lěi zú pái lán qì chē lā lì jià shan shǐ fān
铁 饼 标 枪 , 垒 足 排 篮 , 汽 车 拉 力 , 驾 舢 驶 帆 。
dāo chuí ɡùn bànɡ ɡōu zhǎo zhànɡ biān suǒ liàn ɡànɡ línɡ shuāi jiao jī quán
刀 锤 棍 棒 , 钩 爪 杖 鞭 , 锁 链 杠 铃 , 摔 跤 击 拳 。
shěnɡ qū shǔ jiāo cūn zhèn tún diàn ɡēnɡ yún lou pá bō pǎnɡ jiǎo bàn
省 区 署 郊 , 村 镇 屯 店 , 耕 耘 耧 耙 , 播 耪 搅 拌 。
nónɡ kěn ɡuàn ɡài yú liè bó chuán chái pénɡ chuī rè mù chù fèn yān
农 垦 灌 溉 , 渔 猎 驳 船 , 柴 棚 炊 热 , 牧 畜 粪 烟 。
mó yā jiào shī féi ɡōnɡ lín dàn xué jiāo niào shēn huī mái shǐ qiǎn
膜 压 窖 湿 , 肥 攻 磷 氮 , 穴 浇 尿 深 , 灰 埋 屎 浅 。
dào mài ɡǔ dòu bì má shǔ mián sù bāo zhī fu shu jiē jià ɡǎn
稻 麦 谷 豆 , 蓖 麻 薯 棉 , 粟 苞 芝 麸 , 秫 秸 稼 秆 。
mí shǔ bí qi suō bài zhè wān ɡěnɡ dī lǒnɡ qí qiao bi ke hàn
糜 黍 荸 荠 , 蓑 稗 蔗 豌 , 埂 堤 垄 畦 , 荞 秕 稞 旱 。
hé miáo yīnɡ suì màn fù ténɡ chán zōnɡ lu nínɡ ménɡ fēnɡ kē zǐ tán
禾 苗 缨 穗 , 蔓 附 藤 缠 , 棕 榈 柠 檬 , 枫 棵 紫 檀 。
jiǎn yā dǎ cha jià jiē chā qiān kē lì zǐ hé zhū ruǐ jīnɡ ɡǎn
剪 丫 打 杈 , 嫁 接 插 扦 , 颗 粒 籽 核 , 株 蕊 茎 杆 。
jī yā bào qún zhū zǎi mǎn quān lǘ luó kěn pō quǎn ɡǒu hù àn
鸡 鸭 抱 群 , 猪 仔 满 圈 , 驴 骡 啃 坡 , 犬 狗 护 岸 。
jiù jū hǎn zōnɡ xùn dú zhà huàn yú biē xiā xiè māo tù é cán
厩 驹 罕 鬃 , 驯 犊 乍 唤 , 鱼 鳖 虾 蟹 , 猫 兔 鹅 蚕 。
xuán rào yīnɡ ɡē āi ɡū hè yàn sù yíng za zhai zhěn ɡē dài dàn
旋 绕 鹰 鸽 , 哀 孤 鹤 雁 , 宿 营 扎 寨 , 枕 戈 待 旦 。
shào ɡǎnɡ rónɡ jiè kuà ruì pī jiān shuài qí tǐnɡ bá xùn shì yuè yǎn
哨 岗 戎 诫 , 挎 锐 披 坚 , 帅 旗 挺 拔 , 训 士 阅 演 。
pán jù jiào jìn qínɡ zhì hū hǎn wěi zhuānɡ ɡēn zōnɡ xìn hào zhē yǎn
磐 踞 较 劲 , 擎 帜 呼 喊 , 伪 装 跟 踪 , 信 号 遮 掩 。
shāo zònɡ jí shì jìnɡ hū shùn zàn yù yú chěnɡ wu bǎ hōnɡ zhōu xiàn
稍 纵 即 逝 , 竟 忽 瞬 暂 , 驭 舆 骋 骛 , 靶 轰 州 县 。
chèn què sāo rǎo ɡòu zhù háo qiàn dié bào pín shèn yù dǎnɡ zǔ lán
趁 却 骚 扰 , 构 筑 壕 堑 , 谍 报 频 渗 , 御 挡 阻 拦 。
hào sǔn chóu sì mài lì wěi jiān ɡòu xiè fén zhǐ kuī shuǎi jìn yàn
耗 损 酬 饲 , 迈 历 委 艰 , 垢 卸 焚 址 , 盔 甩 烬 焰 。
qín dí pò zhèn diào pai qiǎn fǎn wéi zhuī dǔ jié fú jiǎo quán jiān
擒 敌 破 阵 , 调 派 遣 返 , 围 追 堵 截 , 伏 剿 全 歼 。
zhǎn lǚ lìnɡ zhào tuì shuāi wù yàn diāo bǎo cuī huǐ yōnɡ jǐ táo cuàn
崭 旅 另 召 , 蜕 衰 勿 厌 , 碉 堡 摧 毁 , 拥 挤 逃 窜 。
fú lǔ jiǎo xiè shènɡ bài qián yán wǎnɡ yǔn kěn fǒu jǔ jué kai yàn
俘 虏 缴 械 , 胜 败 前 沿 , 枉 允 肯 否 , 咀 嚼 凯 宴 。
cǎn zāo xī shēnɡ sù ɡuǒ xí juàn fén ɡuān shī nào hún pò qǐn mián
惨 遭 牺 牲 , 素 裹 席 卷 , 坟 棺 尸 闹 , 魂 魄 寝 眠 。
huó zhe qí dǎo sǐ zé jì diàn lián fènɡ xùn zhí jiǎnɡ ɡōnɡ bān xián
活 着 祈 祷 , 死 则 祭 奠 , 廉 奉 殉 职 , 奖 功 颁 衔 。
zǔ zhī chóu bèi fǔ xù shēn qiān bù shǔ liáo yuán tì lèi shan rán
组 织 筹 备 , 抚 恤 申 签 , 部 属 僚 员 , 涕 泪 潸 然 。
biāo bǐnɡ mínɡ cè xuan shuò càn làn
彪 炳 铭 册 , 炫 烁 灿 烂 。


dì sān bù fēn
第 三 部 分


yù láo jìn zú sī diǎn xínɡ xiàn cí sònɡ kū sù mínɡ qū shēn yuān
狱 牢 禁 卒 , 司 典 刑 宪 , 辞 讼 哭 诉 , 鸣 屈 伸 冤 。
chǎnɡ shì máo dùn pōu cénɡ bāo jiǎn diàn lǜ chānɡ zhuó zhāo huà jiè xian
敞 释 矛 盾 , 剖 层 剥 茧 , 淀 滤 猖 浊 , 昭 划 界 限 。
fánɡ ài zhēn chá huì lù shì huàn zǔ zhòu xià hu tiǎo xìn wu màn
妨 碍 侦 察 , 贿 赂 仕 宦 , 诅 咒 吓 唬 , 挑 衅 侮 谩 。
jī fěnɡ fěi bànɡ hún e chè yàn meng long jì liǎnɡ rénɡ liú xì xián
讥 讽 诽 谤 , 浑 噩 撤 验 , 朦 胧 伎 俩 , 仍 留 隙 嫌 。
zhēn zhuó chān huǎnɡ bāo bì wǔ mán yǔn duò jí jing yānɡ jí ci juàn
斟 酌 掺 谎 , 包 庇 捂 瞒 , 陨 堕 棘 阱 , 殃 及 祠 眷 。
jiǎn jǔ chá fēnɡ dài bǔ kui wán zuò jiān fàn kē jī ná xié bàn
检 举 查 封 , 逮 捕 魁 顽 , 作 奸 犯 科 , 缉 拿 协 办 。
yāo mó ɡuǐ ɡuài xiōnɡ shà kù yán dǎi tú huài lèi zhēnɡ nínɡ zuǐ liǎn
妖 魔 鬼 怪 , 凶 煞 酷 阎 , 歹 徒 坏 类 , 狰 狞 嘴 脸 。
lè bī háo kuò sōu ɡuā bēi jiàn ɡuǎi jià hái tí kēnɡ ménɡ yùn cán
勒 逼 豪 阔 , 搜 刮 卑 贱 , 拐 架 孩 提 , 坑 蒙 孕 残 。
dào fěi jié qiè qiāo zhà qī piàn suō shǐ sǒnɡ yǒnɡ hénɡ zhēnɡ bào liǎn
盗 匪 劫 窃 , 敲 诈 欺 骗 , 唆 使 怂 勇 , 横 征 暴 敛 。
shāo shā qiǎnɡ lüě zāi zānɡ wū xiàn zǎi nüè yín bà pǐ liè diāo mán
烧 杀 抢 掠 , 栽 赃 诬 陷 , 宰 虐 淫 霸 , 痞 劣 刁 蛮 。
xia ni chang jì rou lin bin huan wei xie fù ɡuǎ tú lù bì zhǎn
狎 昵 娼 妓 , 蹂 躏 鬓 鬟 , 猥 亵 妇 寡 , 屠 戮 毙 斩 。
mánɡ shēn yòu yin dào dǎ hun àn bi nú duǒ bì yuàn chì zé qiǎn
氓 绅 诱 瘾 , 倒 置 昏 暗 , 婢 奴 躲 避 , 怨 斥 责 谴 。
xù ōu zī huò bì huì fàn làn tōu lòu jiǎ mào wànɡ fàn mù juān
酗 殴 滋 祸 , 弊 秽 泛 滥 , 偷 漏 假 冒 , 妄 贩 募 捐 。
tì qiú kǎo wèn kuǐ lěi fu yǎn jiǎo xìng rao shù qī ɡào shè miǎn
剃 囚 拷 问 , 傀 儡 敷 衍 , 侥 幸 饶 恕 , 期 告 赦 免 。
liào kao lang cheng chan huǐ yǐ hàn cōnɡ huānɡ shī cuò xú duo pǔ tuán
镣 铐 锒 铛 , 忏 悔 已 憾 , 匆 慌 失 措 , 徐 踱 圃 团 。
chóu chú pái huái fang huang bù tiān jiǒnɡ jiāo chóu xù lún tuí ɡǒu chuǎn
踌 躇 徘 徊 , 彷 徨 怖 添 , 窘 焦 愁 绪 , 沦 颓 苟 喘 。
shī zǎo qū huí máo cè chòu biàn jiǎ nà ɡài lǚ xīn ɡānɡ xī qiān
虱 蚤 蛆 蛔 , 茅 厕 臭 便 , 钾 钠 钙 铝 , 锌 钢 锡 铅 。
niè tī zhě wū ɡè bèi bó fán pénɡ ɡǒnɡ ɡuī liú běn qínɡ měnɡ tàn
镍 锑 锗 钨 , 铬 钡 铂 钒 , 硼 汞 硅 硫 , 苯 氰 锰 碳 。
lǜ qīnɡ hài fú xī tīnɡ quē wán pī shēn xī xī fēn tai tónɡ quán
氯 氢 氦 氟 , 烯 烃 炔 烷 , 砒 砷 硒 矽 , 酚 酞 酮 醛 。
qiānɡ tánɡ zānɡ fǔ pí shèn suǐ dǎn chún sǎnɡ hóu lónɡ yí yì fù tiǎn
腔 膛 脏 腑 , 脾 肾 髓 胆 , 唇 嗓 喉 咙 , 颐 臆 腹 腆 。
ɡānɡ kuà qí zhǐ xī lú kuànɡ jian fánɡ biāo rǒnɡ zhuì quán jiá hái qiàn
肛 胯 脐 趾 , 膝 颅 眶 睑 , 肪 膘 冗 赘 , 颧 颊 骸 嵌 。
hān shǎ chī dāi lónɡ yǎ tān huàn gē da dou zhěn nónɡ chuānɡ tū xuǎn
憨 傻 痴 呆 , 聋 哑 瘫 痪 , 疙 瘩 痘 疹 , 脓 疮 秃 癣 。
méi fū sāo yǎnɡ bā hén yù quán yōnɡ jū zhì lì lai jiè bó wàn
霉 肤 搔 痒 , 疤 痕 愈 痊 , 痈 疽 痔 痢 , 癞 疥 脖 腕 。
zhànɡ biě bì qué cuì nüè yè àn gē bo ye chí jing zhī dǒu chàn
瘴 瘪 痹 瘸 , 瘁 疟 腋 胺 , 胳 膊 腋 弛 , 胫 肢 抖 颤 。
wèi yí kuì yánɡ jīn jī jìnɡ luán xié lèi ténɡ tònɡ páng guāng jun zhān
胃 胰 溃 疡 , 筋 肌 痉 挛 , 胁 肋 疼 痛 , 膀 胱 菌 沾 。
ài zī qīn lüè wēn yì kuò sàn zhǒnɡ liú ái zhènɡ láo bèi pí juàn
艾 兹 侵 略 , 瘟 疫 扩 散 , 肿 瘤 癌 症 , 劳 惫 疲 倦 。
jǐnɡ tì jí bìnɡ zhěn yang yù huàn shì mǔ gù yōng pú yì pìn huàn
警 惕 疾 病 , 诊 恙 预 患 , 侍 姆 雇 佣 , 仆 役 聘 换 。
dōnɡ jiē cǎi ɡòu pánɡ chènɡ ròu xiàn zhǎnɡ sháo lú zào liào duī chú ɡuǎn
东 街 采 购 , 磅 秤 肉 馅 , 掌 勺 炉 灶 , 料 堆 厨 馆 。
liū zhà xūn kǎo dun zhǔ lǔ a hōnɡ bèi lào kànɡ huì chǎo zhuó shuan
溜 炸 熏 烤 , 炖 煮 卤 腌 , 烘 焙 烙 炕 , 烩 炒 灼 涮 。
men bào liáo tànɡ pēnɡ zhēnɡ áo jiān fēnɡ huàn pō lì yùn jiào zuì hān
焖 爆 燎 烫 , 烹 蒸 熬 煎 , 烽 焕 泼 沥 , 酝 酵 醉 酣 。
hūn xīnɡ fèi pú huá nèn dù ɡān lónɡ tì ɡāo zhǒu zhān rùn nuò wán
荤 腥 肺 脯 , 滑 嫩 肚 肝 , 笼 屉 羔 肘 , 粘 润 糯 丸 。
jīnɡ ɡāo mo jiǎo xī zhōu chóu fàn mí fèi ɡēnɡ jiǔ yóu jìn màn mán
粳 糕 馍 饺 , 稀 粥 稠 饭 , 糜 费 羹 灸 , 油 浸 漫 馒 。
è zé cū cāo bǎo tī nì xián yào chí niǔ kòu dōu dài wei lián
饿 择 粗 糙 , 饱 剔 腻 咸 , 钥 匙 纽 扣 , 兜 袋 帷 帘 。
hé tào xiānɡ ɡuì wǎ ɡuàn yú tán zào ɡānɡ yá jù bēi dié kuài wǎn
盒 套 箱 柜 , 瓦 罐 盂 痰 , 皂 缸 牙 具 , 杯 碟 筷 碗 。
zhànɡ man xuē mào zhěnɡ qí ɡuà shuān hú ɡuō pén tǒnɡ qì mǐn xiá tán
帐 幔 靴 帽 , 整 齐 挂 拴 , 壶 锅 盆 桶 , 器 皿 匣 坛 。
tiáo zhou la jī kuànɡ zhé jiǎn fán jiā dang ǎo páo lǒu jiù dēnɡ sǎn
笤 帚 垃 圾 , 矿 蛰 碱 矾 , 夹 裆 袄 袍 , 篓 臼 灯 伞 。
bō qiān jiǎo niǔ chā chú biǎo lián pīnɡ pānɡ huànɡ tónɡ jiāng sheng ke bàn
钵 钎 铰 钮 , 叉 橱 表 镰 , 乒 乓 晃 瞳 , 缰 绳 磕 绊 。
shān hú bèi ké mǎ nao méi tàn pào mò pénɡ zhànɡ hao wěi sa miǎn
珊 瑚 贝 壳 , 玛 瑙 煤 炭 , 泡 沫 膨 胀 , 蒿 苇 飒 冕 。
diàn chóu zū lìn bù wèi cǐ bān ɡǔn niǎn wō wò zhá zhù miao pàn
佃 畴 租 赁 , 埠 位 此 般 , 辊 辗 蜗 斡 , 闸 贮 淼 畔 。
xiǎnɡ jué bīn bīn zhou yì juān juan zhi ling bìnɡ bó e nà nī màn
享 爵 彬 斌 , 胄 裔 娟 隽 , 雉 翎 并 勃 , 婀 娜 妮 曼 。
cānɡ fǔ xiù shí yòu mó mǎo hàn ténɡ là yìn shuā zènɡ jì yóu jiàn
舱 釜 锈 蚀 , 釉 磨 铆 焊 , 誊 蜡 印 刷 , 赠 寄 邮 件 。
suǒ xiè zhànɡ bù huì cì die hàn qí pái yi pīn yá xiànɡ chù huàn
琐 屑 账 簿 , 惠 赐 牒 翰 , 棋 牌 奕 拼 , 衙 巷 畜 豢 。
qǐ gai zhù tǎo diāo chī jī chán kù cānɡ xún luó áo yù fǔ kan
乞 丐 住 讨 , 叼 吃 饥 馋 , 库 仓 巡 逻 , 翱 峪 俯 瞰 。
ān qí zhòu dùn chà nà jin yuán kǎn kě qí qi chà jìnɡ wan yán
鞍 骑 骤 遁 , 刹 那 近 垣 , 坎 坷 崎 岖 , 岔 径 蜿 蜒 。
zūn yú ɡuǐ zhé ɡuànɡ ao jùn diān pī li ɡuàn xiāo yū chǔ nì yān
遵 逾 轨 辙 , 逛 遨 峻 颠 , 霹 雳 贯 霄 , 淤 础 溺 淹 。
shà zhuànɡ bēnɡ tā yáo an dùn tián yì kuò qīnɡ fù ɡū kuǎ suì hán
厦 幢 崩 塌 , 窑 庵 囤 填 , 邑 廓 倾 覆 , 箍 垮 隧 涵 。
huái xiè zhì ɡū pǔ jiàn tīnɡ lán qiú yǒnɡ shè tāo bó ào xùn xián
淮 泄 滞 沽 , 浦 溅 汀 澜 , 泅 泳 涉 滔 , 渤 澳 浚 涎 。
bó ban huō quē wéi jiǎnɡ wāi tān lòu cháo diāo cōnɡ jī shū liè yan
舶 舨 豁 缺 , 桅 桨 歪 坍 , 陋 巢 凋 囱 , 畸 枢 裂 檐 。
yá hé jié kū zhā zǐ sao shan yáo jué xiáo huò shì fēi què duàn
涯 涸 竭 枯 , 渣 滓 臊 膻 , 谣 决 淆 惑 , 是 非 确 断 。
fān yì shòu kè kǎo jiu zuān yán wù cuò dān ɡē yóu yù qǐ ɡǎn
翻 译 授 课 , 考 究 钻 研 , 误 错 耽 搁 , 犹 豫 岂 敢 。
yè piān huì ɡǎo biān jí xiào kān ɡù mí ɡěnɡ ɡài zǎi bǎn dēnɡ kān
页 篇 汇 稿 , 编 辑 校 勘 , 故 谜 梗 概 , 载 版 登 刊 。
zhuān tí shān jié pǔ biàn liu lǎn jiā ǒu hūn pèi hán liàn sī yǐ
专 题 删 节 , 普 遍 浏 览 , 嘉 偶 婚 配 , 函 恋 私 已 。
xù shù mián yán huǎn chí xún mì zuò méi jiè shào qīnɡ huò jiāo xí
叙 述 绵 延 , 缓 迟 寻 觅 , 做 媒 介 绍 , 卿 获 娇 媳 。
chui huánɡ nao bo lè chuí jiào qǔ pào zhèn fánɡ zhái xuān fèi nònɡ lǐ
槌 簧 铙 钹 , 乐 吹 轿 娶 , 炮 震 房 宅 , 宣 沸 弄 里 。
lǎ ba zao shǎnɡ mù cuī chuàn yì dīnɡ zhǔ qīn péi bèi fèn ǎi dī
喇 叭 噪 晌 , 暮 催 串 艺 , 叮 嘱 钦 陪 , 辈 份 矮 低 。
shù niè jì sì kūn zhònɡ shēnɡ zi jiǎn tiē chěnɡ sònɡ zú lǎo shěn xù
庶 孽 继 嗣 , 昆 仲 甥 姊 , 柬 贴 逞 送 , 族 姥 婶 婿 。
ɡǎn fù yāo qǐnɡ zhù hè qìnɡ xi niǔ niē jú cù xiàn mù dù jí
赶 赴 邀 请 , 祝 贺 庆 禧 , 扭 捏 局 促 , 羡 慕 妒 嫉 。
ɡē sǎo zī xún huǒ bàn cān yì bà mā ēn zhǔn yé nǎi pínɡ pī
哥 嫂 咨 询 , 伙 伴 参 议 , 爸 妈 恩 准 , 爷 奶 评 批 。
wú nǐ ǎn tā zán mén miǎn lì mú yang juan qiào xian shū línɡ lì
吾 你 俺 她 , 咱 们 勉 励 , 模 样 俊 俏 , 娴 淑 伶 俐 。
guān jīn qun shān hùn fǎnɡ rónɡ xù kuànɡ zhǎn qian zhào jìnɡ shì yìnɡ zī
纶 巾 裙 衫 , 混 纺 绒 絮 , 框 展 倩 照 , 镜 示 映 姿 。
kou shǒu jū ɡōnɡ suí sú qiān xi dài bi bǐnɡ ɡuī chénɡ nuò huò yǔ
叩 首 鞠 躬 , 随 俗 迁 徙 , 戴 璧 秉 圭 , 呈 诺 或 与 。
shì du hónɡ yuàn rán zhú qià yú rèn shēn pēi tāi ǒu tù mian xi
誓 牍 弘 愿 , 燃 烛 洽 娱 , 妊 娠 胚 胎 , 呕 吐 娩 嬉 。
tè shū ɡònɡ xiàn yǒnɡ xiǎnɡ xūn yù
特 殊 贡 献 , 永 享 勋 誉 。


dì sì bù fēn
第 四 部 分yòu zhì zǎo qiào wán shuǎ liàn xí tóu nǎo rèn niàn jué qín jiǎn xī
幼 稚 早 窍 , 玩 耍 练 习 , 头 脑 认 念 , 诀 勤 简 析 。
yī èr mó fǎnɡ sān sì yùn dǐ wǔ lù miáo huì qī bā pì yù
壹 贰 摹 仿 , 叁 肆 韵 底 , 伍 陆 描 绘 , 柒 捌 譬 喻 。
yín cónɡ chànɡ ò yǒnɡ kuā suǒ xī bèi qiàn shú jiù sònɡ sì pǔ lǚ
吟 从 倡 哦 , 咏 夸 所 悉 , 背 欠 熟 旧 , 诵 似 谱 吕 。
sháo nǔ xiāo mèi zhūn huì zhāo xī zī zhì fú něi cuō tuo zhì yì
韶 努 宵 寐 , 谆 诲 朝 夕 , 孜 挚 弗 馁 , 磋 砣 窒 肄 。
pànɡ shòu xiǎo nan xiù tiǎn shǔn xī yi ya ā nǎ wèi hǒnɡ ɡuāi dí
胖 瘦 小 囡 , 嗅 舔 吮 吸 , 咿 呀 啊 哪 , 喂 哄 乖 嫡 。
zuò mō ɡǔn pá chì hàn lín lí suì bàn juè jiang chì jǐ luǒ pì
坐 摸 滚 爬 , 炽 汗 淋 漓 , 岁 半 倔 犟 , 赤 脊 裸 屁 。
sǎ sǎo tīnɡ chú cā mò zhuō yǐ dūn dǎo jǔ dènɡ jīnɡ yínɡ bō li
洒 扫 厅 除 , 擦 抹 桌 椅 , 墩 蹈 矩 凳 , 晶 莹 玻 璃 。
jù cuo záo páo dùn xiān fēnɡ bi qiāo chú ɡǎo chǎn luó wén bò ji
锯 锉 凿 刨 , 钝 锨 锋 匕 , 锹 锄 镐 铲 , 箩 纹 簸 箕 。
xié wà chèn kù fénɡ rèn zhuì xǐ zhān diàn tǎn rù liànɡ shai ɡènɡ tì
鞋 袜 衬 裤 , 缝 纫 缀 洗 , 毡 垫 毯 褥 , 晾 晒 更 替 。
ānɡ fú ɡuà zì wǎn xiù zhuo dí pù ɡài pénɡ lǚ fèi pò diu1 qì
肮 袱 褂 渍 , 挽 袖 濯 涤 , 铺 盖 篷 履 , 废 粕 丢 弃 。
bènɡ wèi ji tǒnɡ chù rì sǒnɡ yì zěn me xìnɡ zǎ fǔ zuǒ dá yi
泵 谓 唧 筒 , 矗 日 耸 屹 , 怎 么 姓 咋 , 辅 佐 答 翊 。
li lín zhuàn dào qì jí nǎi bì sha quan é qǐnɡ cì kě jiào yì
莅 临 撰 到 , 砌 级 乃 陛 , 霎 诠 俄 顷 , 次 可 叫 翌 。
du lù shèn hěn wěn zòu wú bǐ xiá cī duì dian lìn se chǎn xī
笃 录 甚 很 , 紊 奏 芜 鄙 , 暇 疵 兑 玷 , 吝 啬 阐 惜 。
wu wō nuǎn qín huì shuò wànɡ xī zhī hū zhě yě yi xū xi yǐ
鹜 窝 暖 禽 , 晦 朔 旺 汐 , 之 乎 者 也 , 噫 嘘 兮 矣 。
qiě yòu yān zāi bā ma yù ne yao wǔ yǒu sì yín mǎo chǒu yǐ
且 又 焉 哉 , 吧 吗 吁 呢 , 夭 午 酉 巳 , 寅 卯 丑 乙 。
bǐnɡ ɡēnɡ rén ɡuǐ gān zhī jin xī dūn jūn mǔ jīn shí bǎi qiān yì
丙 庚 壬 癸 , 干 支 今 昔 , 吨 钧 亩 斤 , 拾 佰 仟 亿 。
zhī měi miǎo ɡè chǐ cùn ànɡ lí zhóu fú sōu bàn méi duǒ chá pǐ
只 每 秒 个 , 尺 寸 盎 厘 , 轴 幅 艘 瓣 , 枚 朵 茬 匹 。
zhōnɡ xún liànɡ jiè běn zuò shǐ jì duì dànɡ fù chǔ zhànɡ shì tànɡ yú
盅 旬 辆 届 , 本 座 矢 剂 , 队 档 副 处 , 仗 式 趟 隅 。
kānɡ kǎi yú kuài xiá ài chou chang fèn nù zēnɡ hèn biē mèn dū nang
慷 慨 愉 快 , 狭 隘 惆 怅 , 愤 怒 憎 恨 , 憋 闷 嘟 囔 。
wěi mí qiao cui jiù qiàn yì yang lián mǐn cán kuì chuang ce qī liánɡ
萎 靡 憔 悴 , 疚 歉 抑 怏 , 怜 悯 惭 愧 , 怆 恻 凄 凉 。
tāo wā kōu jué dān tái kánɡ bān jiū qiā kǎ wò lún pī nǐnɡ bān
掏 挖 抠 掘 , 担 抬 扛 搬 , 揪 掐 卡 握 , 抡 劈 拧 扳 。
cuō róu kāi shì fú liáo tuō dǎn tǒnɡ jiā lǒu kuò tuò pū qiào xiān
搓 揉 揩 拭 , 拂 撩 拖 掸 , 捅 挟 搂 括 , 拓 扑 撬 掀 。
chāo lāo cuō pěnɡ zhāi jiē zhuā jiǎn lèi dǎo chuī zá pāo rēnɡ zhì guan
抄 捞 撮 捧 , 摘 揭 抓 拣 , 擂 捣 捶 砸 , 抛 扔 掷 掼 。
pāi chuāi lǒnɡ chě bā bō náo jiǎn nuó dā āi yè zhènɡ zhuài bó shuān
拍 揣 拢 扯 , 扒 拨 挠 捡 , 挪 搭 挨 掖 , 挣 拽 搏 栓 。
chān hānɡ niǎn zhá juē tánɡ xié niǎn niān yuán zhǔ shè zhěnɡ cuò ao àn
搀 夯 碾 轧 , 撅 搪 携 捻 , 拈 援 拄 摄 , 拯 挫 拗 按 。
tān niǎn shāo zhǎo luo ɡǎo diào hàn chá duō chù jué zòu nǐ mǔ shàn
摊 撵 捎 找 , 摞 搞 掉 捍 , 搽 掇 搐 抉 , 揍 拟 拇 擅 。
pēnɡ sī bìn è diān wō tà zǎn yī zhuō jué lǔ sǒu chè bai hàn
抨 撕 摈 扼 , 掂 挝 挞 攒 , 揖 捉 攫 掳 , 擞 掣 掰 撼 。
dìnɡ jiàn xǐ máo qián dìnɡ dù duàn shān zhá jiǒnɡ niè rónɡ zhù yě liàn
钉 键 铣 锚 , 钳 锭 镀 锻 , 煽 铡 炯 镊 , 熔 铸 冶 炼 。
qiao yǒnɡ bo duò tī cǎi tà cuān pā dūn zào zhong cènɡ tí bá tan
跷 踊 跛 跺 , 踢 踩 蹋 蹿 , 趴 蹲 躁 踵 , 蹭 蹄 跋 昙 。
mī jié dun dènɡ zhēnɡ cǎi zhǎ zhān dīnɡ qiáo chǒu miáo mánɡ gu xiā kàn
眯 睫 盹 瞪 , 睁 睬 眨 瞻 , 盯 瞧 瞅 瞄 , 盲 瞽 瞎 看 。
piē zhǔ yānɡ wèi yūn shǔ jù xuàn shuí yà huì miù ye dìnɡ é yàn
瞥 瞩 央 未 , 晕 曙 炬 眩 , 谁 讶 讳 谬 , 谒 订 讹 谚 。
zhōu zhū yì chà ɡāi hui qì chán kān pī zhuān chá pēnɡ zhēn cí kǎn
诌 诛 谊 诧 , 该 诙 讫 谗 , 堪 坯 砖 碴 , 砰 砧 磁 砍 。
kē cí pínɡ yínɡ miǎo miè niān fan rónɡ jiè sháo zhàn zhou fù jiǎo lǎn
苛 茨 萍 萤 , 藐 蔑 蔫 蕃 , 茸 藉 芍 蘸 , 绉 缚 绞 缆 。
ɡānɡ zōnɡ wěi chuō juàn tāo bēnɡ zhàn xuàn jiū liao dì pí chè jǔ màn
纲 综 纬 绰 , 绢 绦 绷 绽 , 绚 纠 缭 缔 , 毗 澈 沮 漫 。
zǎo sù ōu qìn rónɡ niè shù huan bīn yí nìnɡ qī zhānɡ nào wā lián
澡 溯 沤 沁 , 溶 涅 漱 浣 , 滨 沂 泞 沏 , 漳 淖 洼 涟 。
liáo còu lǐn lie zhēnɡ pà dǒnɡ wǎn qiāo dào chén jì yi shì qie dàn
潦 凑 凛 冽 , 怔 怕 懂 惋 , 悄 悼 忱 悸 , 怡 恃 惬 惮 。
xīnɡ e huī wu wéi qià shè ɡuàn rěn kěn rě wèi dònɡ ào fèn diàn
惺 愕 恢 怃 , 惟 恰 慑 惯 , 忍 恳 惹 慰 , 恫 懊 忿 惦 。
jiā xí qiāo lin zhuī zhá suō chuán xiē bānɡ lénɡ zhà zhen xiànɡ cáo zhàn
枷 檄 橇 檩 , 椎 札 梭 椽 , 楔 梆 楞 榨 , 榛 橡 槽 栈 。
zhang ruì liú línɡ fá yáo lǚ yǎn wei chánɡ tǎnɡ pì jǐn sì bànɡ jiǎn
璋 瑞 琉 玲 , 乏 瑶 屡 奄 , 偎 偿 倘 僻 , 仅 伺 傍 俭 。
ɡū yánɡ chǐ jù shí qiáo lǚ jiān ɡāo bó cuàn cù ɡòu fēn nǎi ān
估 佯 侈 俱 , 什 侨 侣 笺 , 篙 箔 篡 簇 , 够 氛 氖 氨 。
āi shānɡ duǒ xū wéi huánɡ yìnɡ lì nì suí xùn pò yū dòu bènɡ qì
埃 墒 垛 墟 , 违 磺 硬 砾 , 逆 遂 逊 迫 , 迂 逗 迸 迄 。
tuì gai zhè tínɡ tiáo è dié xī ɡuì duò ɡuǎ yǎo zuó pù qínɡ xī
褪 赅 这 廷 , 迢 遏 迭 犀 , 刽 剁 剐 舀 , 昨 曝 晴 晰 。
qi e tūn yē rú línɡ chǔn zhí tā shē nín yǔ zhēn kui cuì jì
鳍 鳄 吞 噎 , 孺 龄 蠢 殖 , 它 赊 您 予 , 帧 聩 粹 既 。
liú fu lào shàn tuó wei xiē jū bing xínɡ xiá mào jiāo mǒu gua bì
馏 凫 酪 膳 , 驮 猬 歇 狙 , 禀 型 辖 贸 , 胶 某 卦 敝 。
lún bin cha huǎnɡ xiē mò ái zhǎi diàn tuǒ nai tónɡ pō jùn chuō qì
仑 殡 衩 幌 , 些 陌 皑 窄 , 甸 妥 奈 彤 , 颇 竣 戳 契 。
zhōnɡ biàn pà nai zhēn suì lónɡ yì lǜ wù mù qí bénɡ dài è bì
衷 辫 帕 耐 , 臻 祟 窿 诣 , 率 晤 睦 歧 , 甭 殆 厄 毖 。
fá qǔ hè qiào yān yè zhòu pì hē chi páo xiāo yāo he chao mà
阀 龋 褐 鞘 , 阉 曳 皱 辟 , 呵 叱 咆 哮 , 吆 喝 吵 骂 。
fēn fù dī gu ji lǐ wa lā duō suo láo dao kēnɡ chi qi zhā
吩 咐 嘀 咕 , 叽 哩 哇 啦 , 哆 嗦 唠 叨 , 吭 哧 嘁 喳 。
shēn hǒu háo xiào wēnɡ sī liao huá niè shì die yǎo dong qiànɡ āi shá
呻 吼 嚎 啸 , 嗡 嘶 嘹 哗 , 啮 噬 喋 咬 , 咚 呛 唉 啥 。
tì tuò ké sou āi yō hēnɡ hā xī rǎnɡ hēi yàn pēi wěn cháo pā
嚏 唾 咳 嗽 , 哎 哟 哼 哈 , 嘻 嚷 嘿 唁 , 呸 吻 嘲 啪 。
n fèi pí jin mi shì chi ma xiōnɡ zhé bo wǎn jīnɡ wèi hán dān
嗯 吠 啤 噤 , 咪 嗜 嗤 嘛 , 匈 哲 亳 皖 , 兢 渭 邯 郸 。
yí dǎi lì dònɡ fén suí bà shàn jīn jì hù liáo zhè mǐn yuè shǎn
彝 傣 傈 侗 , 汾 绥 罢 汕 , 津 冀 沪 辽 , 浙 闽 粤 陕 。
huī è diān yú lǒnɡ shǔ ɡàn qián ɡuō wú zhào wèi niè lù kuànɡ yuán
徽 鄂 滇 渝 , 陇 蜀 赣 黔 , 郭 吴 赵 魏 , 聂 路 况 袁 。
zhū xǔ ɡǒnɡ dènɡ pénɡ yáo lì hán cuī hú jiǎ zhènɡ sū yīn kòu tán
朱 许 巩 邓 , 彭 姚 厉 韩 , 崔 胡 贾 郑 , 苏 殷 寇 谭 。
xiāo rèn shànɡ fù chóu shěn pánɡ pān ɡōu lǎnɡ wéi fǔ cónɡ huò lóu yan
萧 任 尚 付 , 仇 沈 庞 潘 , 勾 朗 韦 甫 , 丛 霍 娄 闫 。
zōu pǔ yú luo xuē wèi hánɡ wǎn fénɡ chu lù yí dí lài jī jian
邹 朴 俞 雒 , 薛 尉 杭 婉 , 冯 褚 禄 夷 , 狄 赖 稽 翦 。
bā wū yóu yú ōu fù xiāo fán ɡū lú hǎo pèi yīn xínɡ móu han
巴 巫 尤 虞 , 欧 傅 肖 樊 , 辜 卢 郝 沛 , 荫 邢 牟 阚 。
cénɡ jiǎnɡ cáo dou qiū shào mì ruǎn ɡōnɡ qí jìn bào mù ní mò biàn
曾 蒋 曹 窦 , 邱 邵 泌 阮 , 龚 祁 靳 鲍 , 穆 倪 莫 卞 。
chún péi jì chú tai kuang yǐn zhān zhēn wú xiānɡ ɡāo fān rú ǎi lán
淳 裴 蓟 滁 , 邰 邝 尹 詹 , 甄 毋 襄 皋 , 藩 茹 蔼 蓝 。
hè rùn ɡā rèn sāi zhu gao xian zhen jia yi que cen kuí qiu luan
赫 闰 嘎 韧 , 塞 竺 郜 冼 , 箴 郏 熠 阙 , 岑 奎 裘 栾 。
xīn rǔ jí shèn dí jiě cheng rǎn xīn fu jì zhào kē wu zhàn yan
忻 汝 汲 慎 , 翟 解 丞 冉 , 欣 苻 济 肇 , 柯 仵 湛 晏 。
ji she tong miao lí ɡě xuān yuán
嵇 佘 仝 缪 , 黎 葛 轩 辕 。

 

    《中华字经》用字4000无一字相重,“只学一篇韵文便识天下汉字”这句话说的似乎大了,但事实的确如此郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字教材的全方位突破,小学6年的识字量,二个半月就可完成。
   《中华字经》是教育部语言文字应用研究所的“快速识字,提前阅读”课题的最新科研成果。该成果被立项为全国教育科学规划“十五”研究课题,题目是“传统文化教育的现代价值研究<与创新实践”。《中华字经》及配套教材均为该成果的具体转化并被教育部语用所语言教学研究室作为“快速识字、提前阅读特种教材”向全国及海外推广,是中国侨联指定的海外华人学习的汉语教材。
   《中华字经》是一种超级识字教材,以四字一句分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字4000个,涵盖了国家教育部、国家语委联合颁布的常用汉字和 HSK 考试大纲规定的四级汉字。集识字、组词、习韵、正音、学知于一体,可使普通儿童学习4--6个月掌握一生常用的全部汉字,并经教育部语言文字研究所实验基地、多家幼儿园所验证,经公证处公证,5岁儿童4个月学完《中华字经》,巩固率为74.6%,即2984个字,提高现有识字速度的15--20倍。
 

  评论这张
 
阅读(141)| 评论(2)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017